Algemene voorwaarden

Voorwaarden online doneren Het philharmonie zuidnederland Fonds

Deze voorwaarden hebben betrekking op donaties door natuurlijke en/of rechtspersonen (‘donerende partij’) gedaan via de websites philharmoniezuidnederland.nl i.c. via philharmoniezuidnederlandfonds.nl.

1. Doel donatie

Donaties via de bovengenoemde websites komen ten goede aan Stichting Elisabeth Strouven, gevestigd te Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41076415 (in deze voorwaarden aan te duiden als “Het philharmonie zuidnederland Fonds”). Het philharmonie zuidnederland Fonds is ondergebracht bij het Elisabeth Strouven Fonds. Zij beheren het fonds en beschikken over de ANBI status. Het bestuur van De philharmonie zuidnederland bepaalt hoe het fonds wordt aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het museum vallen, te weten: de financiering van aankopen of projecten op het gebied van educatie, onderzoek, restauratie en publicatie. De inkomsten en uitgaven van Het philharmonie zuidnederland Fonds worden jaarlijks verantwoord in het jaarverslag van het Elisabeth Strouven Fonds.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke eenmalige of structurele donatie gedaan door een donerende partij aan Het philharmonie zuidnederland Fonds via de websites philharmoniezuidnederland.nl i.c. via philharmoniezuidnederlandfonds.nl. De donatie is een onderhandse donatie, dat wil zeggen dat het niet nodig is de donatie in een notariële akte vast te leggen.

3. Rechten en plichten donerende partij

3.1 Om een donatie te kunnen doen dient de donerende partij minimaal 16 jaar oud te zijn of over goedkeuring van ouder of voogd te beschikken voor het te doneren bedrag. Donerende partij verklaart door acceptatie van deze voorwaarden dat dit het geval is.

3.2 De donerende partij doet alleen donaties uit eigen middelen of uit middelen waarover hij/zij de volledige zeggenschap heeft.

3.3 De donerende partij verklaart geen verdere voorwaarden te stellen aan de donatie anders dan dat de donatie voor het in artikel 1 omschreven doel wordt ingezet.

3.4 Nadat het met de donatie corresponderende bedrag is bijgeschreven op de rekening van het Elisabeth Strouven Fonds o.v.v. Het philharmonie zuidnederland Fonds kan de donatie niet meer worden herroepen.

4. Rechten en plichten Stichting Elisabeth Strouven

4.1 Online donaties komen volledig ten goede aan Het philharmonie zuidnederland Fonds.

4.2 Behoudens de verplichting de donatie te besteden aan in het artikel 1 genoemde doel accepteert Stichting Elisabeth Strouven geen andere verplichtingen als tegenprestatie voor de donatie.

4.3 De door donerende partij verstrekte gegevens zullen conform de “Privacy en Cookie Statement” worden verwerkt en bewaard.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De transactie (de overschrijving van de donatie, via iDeal of anderszins, op de bankrekening van Stichting Elisabeth Strouven o.v.v. Het philharmonie zuidnederland Fonds) wordt uitgevoerd door de donerende partij en onafhankelijke derden (payment providers). Stichting Elisabeth Strouven kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden of kosten gemaakt door of in verband met de transactie.

5.2 De donerende partij vrijwaart Het philharmonie zuidnederland Fonds voor schade veroorzaakt door of in verband met de donatie waaronder handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden door donerende partij.

6. Slotbepalingen

6.1 Op de donatie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.